Betöltés

Adatkezelési Tájékoztató


A Case Trade webshopban történő vásárláshoz

 

A www.casetrade.hu , a www.casetrade.hu/caselogic , a www.casetrade.hu/thule , a www.casetrade.hu/headphones, a www.headphones.hu , a www.caseshop.hu , a www.guidepost.hu oldalakon történő vásárlás során személyes adatok kerülnek megadásra, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény / továbbiakban ’ infotv ’ /, A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács ( EU ) általános adatvédelmi rendelete / GDPR /, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény / Grt. /, A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény / Számv.tv. /, Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény /ÁFA tv. /, valamint a Polgári Törvénykövről szóló 2013. évi V. törvény / Ptk. / és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény /Fgy.tv. / , valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény / Postatv. / alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a személyes adatok kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogokról.

 

1. Az Adatkezelő személye


A Case Trade Kft /székhely: 9028 Győr Fehérvári út 78 cégjegyzékszám: 08-09-005054, telefon:+36 96-900-120, e-mail:

info@casetrade.hu, webcím: www.casetrade.hu a továbbiakban Adatkezelő
Az Adatkezelő határozza meg a webshopban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját, időtartamát és az

adatkezelés egyéb tényleges feltételeit a 3-4. pontban meghatározott célokból.

 

2. Az Adatok megadása önkéntes

 

Nem kötelező az adatok megadása, de azok hiányában nem lehet megvásárolni a webshopban elérhető termékeket, szolgáltatásokat.

 

3. A kezelt Adatok köre, az Adatkezelés célja és Időtartama

 

Az regisztrációt és bejelentkezést követően tudsz vásárolni az Adatkezelő honlapján. Regisztrálni és bejelentkezni az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal lehet.

 

Kezelt Adatok

 

Regisztráció a honlapon

 

Kötelező Alapadatok: e-mail cím, telefonszám Nem Kötelező: felhasználónév, nem, születési idő


Számlázási cím: Kötelező: vezetéknév, keresztnév, ( cégnév ), telefonszám, ország, irányítószám, helység, utca, házszám

Nem Kötelező: adószám

 

Szállítási cím: Kötelező: vezetéknév, keresztnév, ( cégnév ), telefonszám, ország, irányítószám, helység, utca, házszám Nem

Kötelező: e-mail cím

 

E-mailes és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok:

 

e-mail cím, név, lakcím ( ország, város, irányítószám, utca, házszám ), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz e-mailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

 

Panaszkezelés során megadott személyes adatok

 1. a)  a fogyasztó neve, lakcíme

 2. b)  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke.

 1. d)  Az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges.

 2. e)  a jegyzőkönyvet felvevő személy és fogyasztó aláírása ( kivéve, ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt)

 3. f)  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

 4. g)  a panasz egyedi azonosítószáma

Promóciók, kampányok során megadott személyes adatok

 

A személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint.

 

Vásárláshoz kötött eseti nyereményjáték során kezelt adatok

 

A játékban résztvevő neve, e-mail címe, telefonszáma

 

Adatkezelési cél

 

online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. A vásárló, felhasználó beazonosítása, vele való kapcsolattartás. A megrendelt termék ill. szolgáltatás teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lehetővé tétele, online fizetés során a visszaélés lehetőségének kiszűrése.

 

az info@casetrade.hu címre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések, észrevételek, melyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

 

Promóciók, kampányok lebonyolítása.

 

Nyereményjáték esetén a Fogyasztó értesítése abban az esetben, ha valamilyen tárgyi nyereményt nyer.

 

Adatkezelés időtartama

 

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlást követően a Ptk. 6:2paragrafusa alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény alapján köteles megőrizni, akkor az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év elteltével törli. A hozzájárulást az info@casetrade.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailben beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően a Ptk.6:22 paragrafus alapján 5 év elteltével törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli. A hozzájárulást az info@casetrade.hu címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

Promóciók, kampányok esetén az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint.

 

Nyereményjáték esetén a részvétel feltételeiben meghatározottak szerint, legfeljebb azonban a Nyereményjáték lezárását követő 45. nap. A hozzájárulást az info@casetrade.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

Adatkezelés és jogalapja

 

online termék értékesítés esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, valamint a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit.tv. 169 paragrafus (2) bekezdése és az ÁFA tv. 169. paragrafus alapján a felhasználó,

mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék, szolgáltatás teljesítése során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk(1) bekezdés a) pontja, és a szerződés teljesítése a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b)pontja alapján az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f ) pontja alapján.

Az ügyfélszolgálati tevékenység során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az Info.tv 5. paragrafus (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja, és a szerződés teljesítése a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy.tv. 17/A paragrafus alapján.

A panaszkezelési tevékenység során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az Info.tv 5. paragrafus (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja, és a szerződés teljesítése a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy.tv. 17/A paragrafus alapján.

A promóciós tevékenység során kezelt adatok kezelésének jogalapja az adott promóció részvételi feltételeihez csatolt adatkezelési tájékoztatóban kerül meghatározásra.

A nyereményjátékban nyertes fogyasztó értesítésére mint jogosultságra alapított jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

 

4. Profilalkotás

 

Az Adatkezelő hozzájárulás alapján profilalkotást végez annak érdekében, hogy az igényeknek, érdeklődési köröknek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttatja el, e-mailben, vagy a weboldalon jelenítheti meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére ( pl. érdeklődésre ), elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

 

5. Személyes adatokhoz hozzáférő személyek

 

Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársa(i), illetve ezen Tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája Kenter 4 Bt. ( Győr Czuczor G.u.2 ) Győr. Net Kft. ( Győr Közép utca 16 ) ZNET Telecom Zrt. ( Becsehely Kossuth út 55. ) MOD Számítástechnikai Kft. ( Győr Szent Imre út 88 ) és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerheti a személyes adatokat. Az adatok a Case Trade Kft. szerverén, a kerülnek tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra.

 

6. Adattovábbítás

 1. 6.1  Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Budapest Bank Zrt. ( 1138 Budapest, Váci út 193. ) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók a tranzakciók nyomon követhetősége céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

 2. 6.2  Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Budapest Bank bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, valamint a GLS Generál Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. ( székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. ) elfogadói hálózatán keresztül a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e- mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

 3. 6.3  A termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, telefonszáma, rendelési értéke az alábbi címzett felé kerül továbbításra: GLS Generál Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. ( székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. )

 4. 6.4  Az adatok a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha előre tájékoztatást adunk az esetleges címzettről, és ezt követően ehhez előzetes hozzájárulást kapunk, vagy azt jogszabály írja elő.

 5. 6.5  Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

7.  Linkek közösségi média szolgáltatóhoz, közösségi média böngésző bővítményekhez

 

A www.casetrade.hu , a www.casetrade.hu/caselogic , a www.casetrade.hu/thule , a www.casetrade.hu/headphones, a www.headphones.hu , a www.caseshop.hu , a www.guidepost.hu weblapja

a Facebookra, a You Tube-ra és a g+ oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetekben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra történik kattintás. Amikor az adott ikonra történik kattintás, az adott közösségi média üzemeltető felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon a az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékekkel kapcsolatos információkat lehet közzé tenni.

 

8.  Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye az Adatkezelő szerverén találhatók. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá a tárolt adatokhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

 

9. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Adatvédelmi incidens : a biztonság olyan sérülése, mely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlankésedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a)  az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek személyes adathoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat.

 2. b)  Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg.

 3. c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán: A tájékoztatáshoz, valamint a kezeltszemélyes adatok hozzáféréséhez való jog. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. a)  az adatkezelés céljai

 2. b)  az érintett személyes adatok kategóriái.

 3. c)  azon címzettek, vagy azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy

  közölni fogják.

 4. d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

  meghatározásának szempontjai.

 5. e)  Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 6. f)  A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 7. g)  Ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 8. h)  Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben alkalmazott

  logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyenjelentőséggel bír, és az érintettre nézve, milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részéra történő továbbításra kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat az Adatkezelő széles kőrben használt elektronikus formában bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az előzőekben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A fentiek szerinti jogok a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

 

Helyesbítés joga:

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő-kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a)  Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

 2. b)  Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 3. c)  Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy

  amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna.

 4. d)  A személyes adatokat jogellenesen kezelték

 5. e)  A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

  teljesítéséhez törölni kell.

 6. f)  A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan

  kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges:

 1. a)  A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

 2. b)  A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség

  teljesítése, illetve közérdekből:

 3. c)  Megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének

  felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arran hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

 4. d)  Közérdekű archiválás, tudományos és történelmi célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 5. e)  Jogi igények előterjesztéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a)  Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 2. b)  Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 3. c)  Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

 4. d)  Az érintett az Adatkezelő közérdeken, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozza az adatkezelést, azb adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a)  az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és

 2. b)  az adatkezelés automatizált módon történik

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag lehetséges – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmú jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szüksége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogodult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűsítését.

 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan—különösen ismétlődő jellege miatt—túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás n vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

 

11. Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszer

 

Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 33. cikkének (1) bekezdése alapján.
A GDPR azt a követelményt támasztja az ADATKEZELŐVEL szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be az illetékes felügyeleti hatóságnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) a GDPR 33. cikkének (3) bekezdésében található, az adatvédelmi incidens bejelentésének minimális tartalmi elemeire tekintettel, elkészítette az alábbi linken elérhető, egységes online felületet, a NAIH Incidensbejelentő Rendszert, amely az ADATKEZELŐK RÉSZÉRE lehetővé teszi az adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítését.

A rendszer az ADATKEZELŐ adatvédelmi incidenseinek bejelentésére szolgál, amennyiben érintettként panasszal szeretne élni, akkor a panaszbejelentő / on-line ügyindító (https://naih.hu/online-uegyinditas.html) rendszert használhatja, vagy panaszát elküldheti az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címre.

 

12. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött megállapodás, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

 

13. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

 

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kérnek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésre bocsátásával kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek ( pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek képviseletében eljár ) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kerül személyes kapcsolatba, így a jelen pontnak való megfelelést köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amely et jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen

személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul jelezze nekünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy harmadik személy önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére személyes adatot.

 

14. Kapcsolati adatok

 

A rendszerben tárolt személyes adataiddal, és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdés, kérés merül fel, azokat kérjük az info@casetrade.hu e-mail címre, illetve írásban a 9028 Győr Fehérvári út 78 címre eljuttatni. Kérjük szem előtt tartani, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha a személyazonosság hitelt érdemlően igazolt. Tájékoztatjuk, hogy az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatkezelő adatvédelmi képviselőjéhez fordulhatnak.

 1. a)  Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban

  megadott elérhetőségek valamelyikén.

 2. b)  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. telefon: +36 (1)

  391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető arra hivatkozással, hogy a

  személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem történt, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve,

 3. c)  Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.